Our Goals

Ein nodau

We are passionate about sharing our science. For this year, we have several goals:

 

 1. To celebrate 100 years of the discovery of insulin

 2. To find interesting ways to tell people about our research

 3. To involve people who have diabetes, their friends and families, colleagues and health professionals working with them 

Rydym yn angerddol am rannu ein gwyddoniaeth. Eleni, mae gennym sawl nod:

 

 1. I ddathlu 100 mlynedd o ddarganfod inswlin


 2. I ddod o hyd i ffyrdd diddorol o ddweud wrth bobl am ein hymchwil


 3. I gynnwys pobl sydd â diabetes, eu ffrindiau a'u teuluoedd, cydweithwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol ac i weithio gyda nhw

 

This year we are doing this by holding an exhibition in the Hearth Gallery and on line, which will include:

 

 1. Community project – “What Diabetes Means to Me” – check out our main page for details of how YOU can be involved

 2. A history project involving people who have had Type 1 diabetes for many years, telling the history of the changes in treatment and living with Type 1 diabetes over these years

 3. “What Diabetes Means To Us” – a film by the Diabetes Research Group

 4. We will be explaining the different types of diabetes.

 5. We will be displaying 2 pieces of work by Bridget O’Brien – one on type 1 diabetes, and the second on type 2 diabetes

 6. We will also be looking to the future, with a film by the Type 1 Diabetes Consortium that will discuss the future.

Eleni rydym yn gwneud hyn drwy gynnal arddangosfa yn Oriel Hearth ac ar-lein, a fydd yn cynnwys:

 1. Prosiect cymunedol – "Beth mae Diabetes yn ei olygu i Mi" – edrychwch ar ein prif dudalen i gael manylion am sut y gallwch CHI gymryd rhan 


 2. Prosiect hanes sy'n cynnwys pobl sydd wedi cael diabetes math 1 ers flynyddoedd, yn adrodd hanes y newidiadau mewn triniaeth ac yn byw gyda diabetes math 1 dros y blynyddoedd hyn 


 3. "Beth mae Diabetes yn ei olygu i Ni" – ffilm gan y Grŵp Ymchwil Diabetes 


 4. Byddwn yn esbonio'r gwahanol fathau o ddiabetes. 


 5. Byddwn yn arddangos 2 ddarn o waith gan Bridget O'Brien – un ar ddiabetes math 1, a'r ail ar ddiabetes math 2 


 6. Byddwn hefyd yn edrych i'r dyfodol, gyda ffilm gan Gonsortiwm Diabetes math 1 a 
fydd yn trafod y dyfodol.