About Us

The Diabetes Research Group

Mae'r Grŵp Ymchwil Diabetes

We are research scientists, doctors, nurses, research technicians carrying out research on type 1 diabetes.  We are passionate about communicating our science with everyone, whether they have diabetes or not.  Since 2019, an artist, Bridget O’Brien has been working alongside us.   Together we have created workshops, talks and events to mark World Diabetes Day.  This year we are celebrating 100 years since the discovery of insulin.

Rydym yn wyddonwyr ymchwil, meddygon, nyrsys, technegwyr ymchwil sy'n gwneud gwaith ymchwil ar ddiabetes math 1. Rydym yn angerddol am gyfleu ein gwyddoniaeth gyda phawb, oes mae ganddynt ddiabetes neu beidio. Ers 2019, mae artist, Bridget O'Brien wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â ni. Gyda'n gilydd rydym wedi creu gweithdai, sgyrsiau a digwyddiadau i nodi Diwrnod Diabetes sy’n cael ei ddathlu ledled y byd. Eleni rydym yn dathlu 100 mlynedd ers darganfod inswlin.