2.jpg
The Diabetes Research Group wants to celebrate 100 years of Insulin with an exhibition in the Hearth Gallery Llandough Hospital Cardiff. We invite you to help us to celebrate the centenary of insulin by visiting our exhibition and telling us what you think
Oct 14th 2021-Nov 15th 2021
06 Feb 2021, 00:00 GMT – 15 Nov 2021, 00:00 GMT
The Hearth Gallery
Llandough Hospital Hearth Gallery,
Penlan Rd, Llandough, Penarth CF64 2XX, UK

100 years of Insulin 
Cardiff School of Medicine
Introducing the Diabetes Research Group

DT+title
CD+title
Cardiff.png
Susan Wong.png
Bridget
James Pearson.png
Joanne.png
Steph.png
Wendy.png
Emma.png
Terri.png
Alex.png
KarenR2
AlexHowell
RS+title
JBM+title
DB+title
IMG_3340.jpg

About This Exhibition

For all this information in Welsh please scroll down

 

What  diabetes means to us” is a creative project to help us all to understand the impact of diabetes on people, and their families and friends, as well as people who work in the field of diabetes.  There are many misconceptions about Type 1, Type 2 and other types of diabetes, and very often the voices of people who live and work with diabetes remain unheard. As the Diabetes Research Group, we wanted to create an opportunity for everyone who knows something about diabetes to share some of their experience during this centenary year of the discovery of insulin.

Hands_edited.jpg
IMG_3340.jpg

In 2019, on World Diabetes Day, a group of people came together at Cardiff School of Medicine and we started this project. Everyone was asked to draw a picture to answer the question “What does diabetes mean to me?” Scientists use glass slides to look at tissue samples under the microscope,  so everyone drew their pictures onto an enlarged version of a glass slide.
 

We also asked YOU, online, to help let everyone know what diabetes is and your experiences of living with it too.  We received 107 wonderful drawings, paintings, photographs and poems, which are on Instagram and are displayed below, between the English and Welsh information.
Thank you very much to all who have contributed.  

All the artwork produced as part of this project will be displayed in an exhibition at the Hearth Gallery, Llandough Hospital.

Slide1.jpeg
Slide1
Slide2
Slide3
Slide4
Slide11
Slide12
IMG_3340.jpg

What Diabetes Means To Us 2021
We have been working with Bridget O’Brien, an artist interested in Science and Art, particularly, the images that scientists produce in the process of their research.  Her work also explores the connections between creativity and well-being. The exhibition will showcase:
*  2 films made by the Diabetes Research Team introducing everyone to their work,

*  2 artworks by Bridget O’Brien, culminating from her residency with the Diabetes Research Group,
*  the collective project featuring submissions from more than 100 people from around the world telling us what diabetes means to them
*  a history project that includes reflections from people living in Wales who have lived with diabetes between 37 years, and more than 50 years

Slide9
Slide10
Slide5
Slide6
Slide7
Slide8
IMG_3340.jpg

We invite EVERYONE to come and help us to celebrate the centenary of insulin by visiting our exhibition (COVID19 rules allowing)

from October 14th To November 15th 2021.
 
A virtual gallery tour will be available to those who cannot visit in person.  Please use this online link, available from October 14th 2021 - www.cardiffandvale.art/what-diabetes-means-to-us

Slide17
Slide18
Slide15
Slide16
Slide13
Slide14
Screen Shot 2021-02-12 at 10.34.18 AM.pn
IMG_3340.jpg

Subscribe Form

Stay up to date

Thanks for submitting!

Event Sponsors and Supporters

We’ve spent many months planning our event, and none of it would be possible without our wonderful supporters, who have given us both the financial and practical support we need.  Thank you very much!

Many thanks to Professor Anwen Williams for the Welsh translation. 

Screenshot%20logos_edited.jpg
BSI LogoJPEG (800x166).jpg

Contact/Cysylltwch

  • Instagram
  • Facebook

Diabetes Insulin Project
c/o Prof. F.S. Wong, 
Division of Infection and Immunity
Cardiff School of Medicine
Cardiff University
Heath Park
Cardiff,
CF14 4XN
UK

2.jpg
IMG_3340.jpg

Am y digwyddiad yea

Beth mae diabetes yn ei olygu i ni” yn brosiect creadigol i helpu'r cyhoedd i ddeall effaith diabetes ar bobl, a'u teuluoedd a'u ffrindiau, yn ogystal â phobl sy'n gweithio ym maes diabetes. Mae yna lawer o gamdybiaethau ynghylch Math 1, Math 2 a mathau eraill o ddiabetes, ac yn aml iawn mae lleisiau pobl sy'n byw ac yn gweithio gyda diabetes heb eu clywed. Fel Grŵp Ymchwil Diabetes, redden ni eisiau greu cyfle i bawb sy'n gwybod rhywbeth am ddiabetes i rannu eu profiadau yn ystod blwyddyn canmlwyddiant ers darganfod inswlin.

Hands_edited.jpg
IMG_3340.jpg

Yn 2019, ar Ddiwrnod Diabetes y Byd, ymgasglodd grŵp o bobl yn yr Ysgol Feddygaeth yng Nghaerdydd i ddechrau'r prosiect yma. Barhaodd y Gwaith gyda gweithdy yn 2020. Gofynnwyd i bawb dynnu llun i ateb y cwestiwn “Beth mae diabetes yn ei olygu i mi?" Mae gwyddonwyr yn defnyddio sleidiau gwydr i edrych ar samplau meinwe o dan y microsgop, felly tynnodd pawb eu lluniau ar fersiwn fwy o sleid wydr.
Gofynnwyd i CHI, ar-lein, i helpu ddweud wrth bawb beth yw diabetes ac eich profiadau o fyw gyda’r afiechyd. u. Cawsom 107 o luniau, ffotograffau a cherddi rhyfeddol. Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cyfrann.
Bydd y casgliad o waith celf a cherddi o’r prosiect yn cael eu harddangos yn Oriel Hearth, Ysbyty Llandough.

Slide1.jpeg
Slide1
Slide2
Slide3
Slide4
Slide11
Slide12
IMG_3340.jpg

Beth mae Diabetes yn ei olygu i ni 2021
Rydym wedi bod yn gweithio gyda Bridget O’Brien. Arlunydd yw hi sydd â diddordeb mewn Gwyddoniaeth a Chelf, yn enwedig, y delweddau a gynhyrchwyd gan wyddonwyr trwy eu gwaith ymchwil. Mae ei gwaith hefyd yn archwilio'r cysylltiadau rhwng creadigrwydd a lles. Uchalbwyntiau'r arddangosfa yw:
*  2 ffilm wedi eu paratoi gan y Grwp Ymchwil Diabetes sy’n cyflwyno eu gwaith i bawb,
*  2 gwaith celf gan Bridget O’Brien sy’n ganlyniad I’w chyfnod preswyl gyda’r Grwp Ymchwil Diabetes,
*  y prosiect cyfan yn cynnwys cyflwyniadau gan fwy na 100 o bobl o bob cwr o’r byd yn dweud wrthym beth mae diabetes yn ei olygu iddyn nhw,
*  prosiect hanes sy’n cynnwys myfyrdodau gan bobl sy’n byw yng Nghymru sydd wedi byw gyda diabetes rhwng 37 a dros 50 mlynedd.

Slide9
Slide10
Slide7
Slide8
Slide5
Slide6
IMG_3340.jpg

Mae gwahoddiad i BAWB i ddod i helpu ni ddathlu canmlwyddiant inswlin wrth ymweld a’n harddangosfa (rheolau COVID19 yn caniatau)

rhwng 14eg Hydref a 15fed Tachwedd 2021.

Bydd taith oriel rithwir ar gael i’r rhai sydd ddim yn gallu ymweld yn bersonol 
www.cardiffandvale.art/what-diabetes-means-to-us

Slide17
Slide18
Slide13
Slide14
Slide15
Slide16
Screen%20Shot%202021-02-12%20at%2011.00_
IMG_3340.jpg

Noddwyr a Chefnogwyr Digwyddiad

Rydym wedi treulio misoedd lawer yn cynllunio ein digwyddiad, ac ni fyddai dim ohono'n bosibl heb ein cefnogwyr rhyfeddol, wedi rhoi'r gefnogaeth ariannol ac ymarferol sydd ei hangen arnom. Diolch yn fawr iawn!

Diolch yn fawr i'r Athro Anwen Williams am gyfieithu i Gymraeg.

Contact/Cysylltwch

Diabetes Insulin Project
c/o Prof. F.S. Wong, 
Division of Infection and Immunity
Cardiff School of Medicine
Cardiff University
Heath Park
Cardiff,
CF14 4XN
UK

Screenshot%20logos_edited.jpg
BSI LogoJPEG (800x166).jpg